?? 游仙二十四首原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴筠 365bet真人投注_365bet怎么转换中文_365bet最新网站

游仙二十四首

作者:吴筠 朝代:唐代
游仙二十四首原文
启册观往载,摇怀考今情。终古已寂寂,举世何营营。
悟彼众仙妙,超然含至精。凝神契冲玄,化服凌太清。
心同宇宙广,体合云霞轻。翔风吹羽盖,庆霄拂霓旌。
龙驾朝紫微,后天保令名。岂如寰中士,轩冕矜暂荣。
鸾凤栖瑶林,雕鹗集平楚。饮啄本殊好,翱翔终异所。
吾方遗喧嚣,立节慕高举。解兹区中恋,结彼霄外侣。
谁谓天路遐,感通自无阻。
愍俗从迁谢,寻仙去沦没。三元有真人,与我生道骨。
凌晨吸丹景,入夜饮黄月。百关弥调畅,方寸益清越。
栖神合虚无,洞览周恍惚。不觉随玉皇,焚香诣金阙。
西龟初定箓,东华已校名。三官无遗谴,七祖升云輧。
体妙尘累隔,心微玄化并。一朝出天地,亿载犹童婴。
使我齐浩劫,萧萧宴玉清。
怡神在灵府,皎皎含清澄。仙经不吾欺,轻举信有征。
畴昔希道念,而今果天矜。岂非阴功着,乃致白日升。
焉用过洞府,吾其越朱陵。
高真诚寥邈,道合不我遗。孰谓姑射远,神人可同嬉。
结驾从之游,飘飘出天垂。不理人自化,神凝物无疵。
因知至精感,足以和四时。
碧海广无际,三山高不极。金台罗中天,羽客恣游息。
霞液朝可饮,虹芝晚堪食。啸歌自忘心,腾举宁假翼。
保寿同三光,安能纪千亿。
将过太帝宫,暂诣扶桑处。真童已相迓,为我清宿雾。
海若宁洪涛,羲和止奔驭。五云结层阁,八景动飞舆。
青霞正可挹,丹椹时一遇。留我宴玉堂,归轩不令遽。
欲超洞阳界,试鉴丹极表。赤帝跃火龙,炎官控朱鸟。
导我升绛府,长驱出天杪。阳灵赫重晖,四达何皎皎。
为尔流飘风,群生遂无夭。
予因诣金母,飞盖超西极。遂入素中天,停轮太蒙侧。
若华拂流影,不使白日匿。倾曦复亭午,六合无暝色。
道化随感迁,此理谁能测。
九龙何蜿蜿,载我升云纲。临睨怀旧国,风尘混苍茫。
依依远人寰,去去迩帝乡。上超星辰纪,下视日月光。
倏已过太微,天居焕煌煌。
停骖太仪侧,整服金阙前。肃肃承上帝,锵锵会群仙。
鸿炉发灵香,广庑张钧天。玉醴洽中座,霞膏充四筵。
良期无终极,俯仰移亿年。
峻朗妙门辟,澄微真鉴通。琼林九霞上,金阁三天中。
飞虬跃庆云,翔鹤抟灵风。郁彼玉京会,仙期六合同。
予升至阳元,欲憩明霞馆。飘飘琼轮举,晔晔金景散。
结虚成万有,高妙咸可玩。玉山郁嵯峨,琅海杳无岸。
暂赏过千椿,遐龄谁复算。
招携紫阳友,合宴玉清台。排景羽衣振,浮空云驾来。
灵幡七曜动,琼障九光开。凤舞龙璈奏,虬轩殊未回。
高升紫极上,宴此玄都岑。玉藻散奇香,琼柯流雅音。
灵风生太漠,习习吹人襟。体混希微广,神凝空洞深。
萧然宇宙外,自得乾坤心。
晨登千仞岭,俯瞰四人居。原野间城邑,山河分里闾。
眇彼埃尘中,争奔声利途。百龄宠辱尽,万事皆为虚。
自昔无成功,安能与尔俱。将期驾云景,超迹升天衢。
骨炼体弥清,鉴明尘已绝。恬夷宇宙泰,焕朗天光彻。
羽服参烟霄,童颜皎冰雪。隐符千魔骇,鸣玉万帝悦。
遂使区宇中,祆气永沦灭。
朝逾弱水北,夕憩钟山顶。颛顼清玄宫,禺强扫幽境。
烛龙发神曜,阴野弥焕炳。导达三气和,驱除六天静。
玉楼互相晖,烟客何秀颖。一举流霞津,千年在俄顷。
扬盖造辰极,乘烟游阆风。上元降玉闼,王母开琳宫。
天人何济济,高会碧堂中。列侍奏云歌,真音满太空。
千年紫柰熟,四劫灵瓜丰。斯乐异荒宴,陶陶殊未终。
整驾辞五岳,排烟凌九霄。纷然太虚中,羽旆更相招。
且盼蓬壶近,谁言昆阆遥。悠悠竟安适,仰赴三天朝。
予招三清友,迥出九天上。挠挑绝漠中,差池遥相望。
大空含常明,八外无隐障。鸾凤有逸翮,泠然恣飘飏.
寥寥唯玄虚,至乐在神王。
纵身太霞上,眇眇虚中浮。八威先启行,五老同我游。
灵景何灼灼,祥风正寥寥。啸歌振长空,逸响清且柔。
遨嬉无迹赏,顾眄皆真俦。不疾而自速,万天俄已周。
返视太初先,与道冥至一。空洞凝真精,乃为虚中实。
变通有常性,合散无定质。不行迅飞电,隐曜光白日。
玄栖忘玄深,无得固无失。
游仙二十四首拼音解读
qǐ cè guān wǎng zǎi ,yáo huái kǎo jīn qíng 。zhōng gǔ yǐ jì jì ,jǔ shì hé yíng yíng 。
wù bǐ zhòng xiān miào ,chāo rán hán zhì jīng 。níng shén qì chōng xuán ,huà fú líng tài qīng 。
xīn tóng yǔ zhòu guǎng ,tǐ hé yún xiá qīng 。xiáng fēng chuī yǔ gài ,qìng xiāo fú ní jīng 。
lóng jià cháo zǐ wēi ,hòu tiān bǎo lìng míng 。qǐ rú huán zhōng shì ,xuān miǎn jīn zàn róng 。
luán fèng qī yáo lín ,diāo è jí píng chǔ 。yǐn zhuó běn shū hǎo ,áo xiáng zhōng yì suǒ 。
wú fāng yí xuān xiāo ,lì jiē mù gāo jǔ 。jiě zī qū zhōng liàn ,jié bǐ xiāo wài lǚ 。
shuí wèi tiān lù xiá ,gǎn tōng zì wú zǔ 。
mǐn sú cóng qiān xiè ,xún xiān qù lún méi 。sān yuán yǒu zhēn rén ,yǔ wǒ shēng dào gǔ 。
líng chén xī dān jǐng ,rù yè yǐn huáng yuè 。bǎi guān mí diào chàng ,fāng cùn yì qīng yuè 。
qī shén hé xū wú ,dòng lǎn zhōu huǎng hū 。bú jiào suí yù huáng ,fén xiāng yì jīn què 。
xī guī chū dìng lù ,dōng huá yǐ xiào míng 。sān guān wú yí qiǎn ,qī zǔ shēng yún pēng 。
tǐ miào chén lèi gé ,xīn wēi xuán huà bìng 。yī cháo chū tiān dì ,yì zǎi yóu tóng yīng 。
shǐ wǒ qí hào jié ,xiāo xiāo yàn yù qīng 。
yí shén zài líng fǔ ,jiǎo jiǎo hán qīng chéng 。xiān jīng bú wú qī ,qīng jǔ xìn yǒu zhēng 。
chóu xī xī dào niàn ,ér jīn guǒ tiān jīn 。qǐ fēi yīn gōng zhe ,nǎi zhì bái rì shēng 。
yān yòng guò dòng fǔ ,wú qí yuè zhū líng 。
gāo zhēn chéng liáo miǎo ,dào hé bú wǒ yí 。shú wèi gū shè yuǎn ,shén rén kě tóng xī 。
jié jià cóng zhī yóu ,piāo piāo chū tiān chuí 。bú lǐ rén zì huà ,shén níng wù wú cī 。
yīn zhī zhì jīng gǎn ,zú yǐ hé sì shí 。
bì hǎi guǎng wú jì ,sān shān gāo bú jí 。jīn tái luó zhōng tiān ,yǔ kè zì yóu xī 。
xiá yè cháo kě yǐn ,hóng zhī wǎn kān shí 。xiào gē zì wàng xīn ,téng jǔ níng jiǎ yì 。
bǎo shòu tóng sān guāng ,ān néng jì qiān yì 。
jiāng guò tài dì gōng ,zàn yì fú sāng chù 。zhēn tóng yǐ xiàng yà ,wéi wǒ qīng xiǔ wù 。
hǎi ruò níng hóng tāo ,xī hé zhǐ bēn yù 。wǔ yún jié céng gé ,bā jǐng dòng fēi yú 。
qīng xiá zhèng kě yì ,dān zhēn shí yī yù 。liú wǒ yàn yù táng ,guī xuān bú lìng jù 。
yù chāo dòng yáng jiè ,shì jiàn dān jí biǎo 。chì dì yuè huǒ lóng ,yán guān kòng zhū niǎo 。
dǎo wǒ shēng jiàng fǔ ,zhǎng qū chū tiān miǎo 。yáng líng hè zhòng huī ,sì dá hé jiǎo jiǎo 。
wéi ěr liú piāo fēng ,qún shēng suí wú yāo 。
yǔ yīn yì jīn mǔ ,fēi gài chāo xī jí 。suí rù sù zhōng tiān ,tíng lún tài méng cè 。
ruò huá fú liú yǐng ,bú shǐ bái rì nì 。qīng xī fù tíng wǔ ,liù hé wú míng sè 。
dào huà suí gǎn qiān ,cǐ lǐ shuí néng cè 。
jiǔ lóng hé wān wān ,zǎi wǒ shēng yún gāng 。lín nì huái jiù guó ,fēng chén hún cāng máng 。
yī yī yuǎn rén huán ,qù qù ěr dì xiāng 。shàng chāo xīng chén jì ,xià shì rì yuè guāng 。
shū yǐ guò tài wēi ,tiān jū huàn huáng huáng 。
tíng cān tài yí cè ,zhěng fú jīn què qián 。sù sù chéng shàng dì ,qiāng qiāng huì qún xiān 。
hóng lú fā líng xiāng ,guǎng wǔ zhāng jun1 tiān 。yù lǐ qià zhōng zuò ,xiá gāo chōng sì yàn 。
liáng qī wú zhōng jí ,fǔ yǎng yí yì nián 。
jun4 lǎng miào mén pì ,chéng wēi zhēn jiàn tōng 。qióng lín jiǔ xiá shàng ,jīn gé sān tiān zhōng 。
fēi qiú yuè qìng yún ,xiáng hè tuán líng fēng 。yù bǐ yù jīng huì ,xiān qī liù hé tóng 。
yǔ shēng zhì yáng yuán ,yù qì míng xiá guǎn 。piāo piāo qióng lún jǔ ,yè yè jīn jǐng sàn 。
jié xū chéng wàn yǒu ,gāo miào xián kě wán 。yù shān yù cuó é ,láng hǎi yǎo wú àn 。
zàn shǎng guò qiān chūn ,xiá líng shuí fù suàn 。
zhāo xié zǐ yáng yǒu ,hé yàn yù qīng tái 。pái jǐng yǔ yī zhèn ,fú kōng yún jià lái 。
líng fān qī yào dòng ,qióng zhàng jiǔ guāng kāi 。fèng wǔ lóng áo zòu ,qiú xuān shū wèi huí 。
gāo shēng zǐ jí shàng ,yàn cǐ xuán dōu cén 。yù zǎo sàn qí xiāng ,qióng kē liú yǎ yīn 。
líng fēng shēng tài mò ,xí xí chuī rén jīn 。tǐ hún xī wēi guǎng ,shén níng kōng dòng shēn 。
xiāo rán yǔ zhòu wài ,zì dé qián kūn xīn 。
chén dēng qiān rèn lǐng ,fǔ kàn sì rén jū 。yuán yě jiān chéng yì ,shān hé fèn lǐ lǘ 。
miǎo bǐ āi chén zhōng ,zhēng bēn shēng lì tú 。bǎi líng chǒng rǔ jìn ,wàn shì jiē wéi xū 。
zì xī wú chéng gōng ,ān néng yǔ ěr jù 。jiāng qī jià yún jǐng ,chāo jì shēng tiān qú 。
gǔ liàn tǐ mí qīng ,jiàn míng chén yǐ jué 。tián yí yǔ zhòu tài ,huàn lǎng tiān guāng chè 。
yǔ fú cān yān xiāo ,tóng yán jiǎo bīng xuě 。yǐn fú qiān mó hài ,míng yù wàn dì yuè 。
suí shǐ qū yǔ zhōng ,yāo qì yǒng lún miè 。
cháo yú ruò shuǐ běi ,xī qì zhōng shān dǐng 。zhuān xū qīng xuán gōng ,yú qiáng sǎo yōu jìng 。
zhú lóng fā shén yào ,yīn yě mí huàn bǐng 。dǎo dá sān qì hé ,qū chú liù tiān jìng 。
yù lóu hù xiàng huī ,yān kè hé xiù yǐng 。yī jǔ liú xiá jīn ,qiān nián zài é qǐng 。
yáng gài zào chén jí ,chéng yān yóu láng fēng 。shàng yuán jiàng yù tà ,wáng mǔ kāi lín gōng 。
tiān rén hé jì jì ,gāo huì bì táng zhōng 。liè shì zòu yún gē ,zhēn yīn mǎn tài kōng 。
qiān nián zǐ nài shú ,sì jié líng guā fēng 。sī lè yì huāng yàn ,táo táo shū wèi zhōng 。
zhěng jià cí wǔ yuè ,pái yān líng jiǔ xiāo 。fēn rán tài xū zhōng ,yǔ pèi gèng xiàng zhāo 。
qiě pàn péng hú jìn ,shuí yán kūn láng yáo 。yōu yōu jìng ān shì ,yǎng fù sān tiān cháo 。
yǔ zhāo sān qīng yǒu ,jiǒng chū jiǔ tiān shàng 。náo tiāo jué mò zhōng ,chà chí yáo xiàng wàng 。
dà kōng hán cháng míng ,bā wài wú yǐn zhàng 。luán fèng yǒu yì hé ,líng rán zì piāo yáng .
liáo liáo wéi xuán xū ,zhì lè zài shén wáng 。
zòng shēn tài xiá shàng ,miǎo miǎo xū zhōng fú 。bā wēi xiān qǐ háng ,wǔ lǎo tóng wǒ yóu 。
líng jǐng hé zhuó zhuó ,xiáng fēng zhèng liáo liáo 。xiào gē zhèn zhǎng kōng ,yì xiǎng qīng qiě róu 。
áo xī wú jì shǎng ,gù miǎn jiē zhēn chóu 。bú jí ér zì sù ,wàn tiān é yǐ zhōu 。
fǎn shì tài chū xiān ,yǔ dào míng zhì yī 。kōng dòng níng zhēn jīng ,nǎi wéi xū zhōng shí 。
biàn tōng yǒu cháng xìng ,hé sàn wú dìng zhì 。bú háng xùn fēi diàn ,yǐn yào guāng bái rì 。
xuán qī wàng xuán shēn ,wú dé gù wú shī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

游仙二十四首原文,游仙二十四首翻译,游仙二十四首赏析,游仙二十四首阅读答案,出自吴筠的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.gushiju.org/shi/44979.html

诗词类别

吴筠的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语